Merida understøtter og dokumenterer alle faser av et utstyrs «livssyklus» - fra anskaffelse til avhending.

shutterstock_482984881

For registrering av eiendeler (for eksempel utstyr eller bygninger) brukes «Utstyrsregisteret», som foruten selve registeret blant annet omfatter en kontraktsmodul, bygnings-/romregister, anleggsregister, IT-modul og NKKN-modul (kodeverk).

Utstyrsregisteret inneholder også alt du trenger for å holde orden på avskrivinger av eiendeler i regnskapet.

Merida oppfyller også alle krav relatert til Forskrift om håndtering av medisinsk teknisk utstyr.


Spesifikke krav for registrering/vedlikehold av medisinsk teknisk utstyr:

Forskrift 29. november 2013 nr. 1373 om håndtering av medisinsk utstyr tredde i kraft 1. januar 2014. Formålet med forskriften er å sikre at medisinsk utstyr til enhver tid er sikkert, vedlikeholdes korrekt og brukes forsvarlig.

Eier av medisinsk utstyr skal ha kartotek eller annen systematisk oversikt over sitt medisinske utstyr. Denne dokumentasjonen bør inneholde en oversikt over utstyr det er nødvendig å vedlikeholde, og holdes oppdatert om utført vedlikehold, endringer og reparasjoner osv. Av dette kartoteket skal det for hver enkelt utstyrsenhet fremgå:

 • Utstyrstype, fabrikat, leverandør, anskaffelsesår.
 • Tilbehør og tilleggsutstyr.
 • Endringer, reparasjoner og vedlikehold
  • hva som er utført
  • når det er utført, og
  • hvem som har utført.
 • Kurs og kompetanse til den som betjener utstyret
 • mm

Hendelser relatert til utstyr (reparasjoner, uhell ved bruk av medisinsk-teknisk utstyr m.m.) registreres for å dokumentere forholdet, som pålagt ved lov.


Eksempler på valgfrie tilleggsmoduler som kan benyttes i tilknytning til utstyrsregisteret er som følger:

 • Jobber – Det er funksjoner for å registrere vedlikeholdsjobber og oppfølging av disse frem til utstyret er tilbake i forsvarlig stand.
 • Logistikk – Logistikkmodulene håndterer alle funksjoner knyttet til lagerhold, bestilling/salg til/fra lager, varemottak, vareflyt og forsyning generelt. Aktiv forsyning er et eksempel på dette.
 • Personal – I personalmodulen kan det også registreres kompetanse og kursvirksomhet for egne ansatte. I tillegg kan formell kompetanse (utdanning) og kunnskap/erfaring/ferdigheter knyttet til utstyr registreres for den enkelte.
 • Utlån – Utlånsmodulene gir funksjonalitet for å håndtere/administrere utlån av eiendeler til ulike kunder (for eksempel en avdeling eller en personkunde). Behandlingshjelpemidler er et eksempel på dette.

For ytterligere informasjon, vennligst ta kontakt.